Devolúcia časť 9. – Armáda 1/2

02/09/2021

Náčelníci štábov

Zbor náčelníkov štábov je orgán najvyšších uniformovaných veliteľov v rámci ministerstva obrany Spojených štátov. Ich hlavnou úlohou je slúžiť ako poradcovia prezidenta Spojených štátov, ministra obrany, Rady pre vnútornú bezpečnosť a Rady pre národnú bezpečnosť vo vojenských otázkach. Zbor náčelníkov štábov sa skladá z predsedu (CJCS), podpredsedu (VJCS) a náčelníkov služieb armády, námornej pechoty, námorníctva, letectva, vesmírnych síl a náčelníka Úradu národnej gardy. Každý z náčelníkov jednotlivých služieb mimo svojich povinností v rámci JCS pracuje priamo pod tajomníkmi svojich vojenských rezortov, napr. pod tajomníkom armády, tajomníkom námorníctva a tajomníkom vzdušných síl.

Zoskupenie náčelníkov štábov nie je nikde v rámci velenia:

Výkonná právomoc náčelníkov štábov sa zmenila. Počas druhej svetovej vojny pôsobili náčelníci štábov USA ako výkonní zástupcovia pri rokovaniach s divadelnými a oblastnými veliteľmi, ale pôvodný zákon o národnej bezpečnosti z roku 1947 považoval náčelníkov štábov za plánovačov a poradcov, nie za veliteľov bojových veliteľstiev. Napriek tomu dohoda z Key West z roku 1948 umožnila členom Zboru náčelníkov štábov pôsobiť ako výkonní zástupcovia pre zjednotené veliteľstvá, čo výkonnému zástupcovi umožňovalo nadväzovať priamu komunikáciu s bojovým veliteľstvom. Kongres túto právomoc zrušil v novele zákona o národnej bezpečnosti z roku 1953.

V súčasnosti nemajú náčelníci generálnych štábov žiadnu výkonnú právomoc veliť bojovým jednotkám. Otázku výkonnej právomoci jasne vyriešil Goldwater-Nicholsov zákon o reorganizácii ministerstva obrany z roku 1986: „Ministri vojenských rezortov pridelia všetky sily, ktoré sú v ich právomoci, jednotným a špecifikovaným bojovým veliteľstvám na plnenie úloh pridelených týmto veliteľstvám…“; reťaz velenia „vedie od prezidenta k ministrovi obrany; a od ministra obrany k veliteľovi bojového veliteľstva“.

V rámci svojej poradnej úlohy vytvárajú náčelníci štábov tzv. spoločnú doktrínu:

Spoločná doktrína predstavuje základné princípy, ktorými sa riadi nasadenie amerických vojenských síl v koordinovanej a integrovanej činnosti zameranej na dosiahnutie spoločného cieľa. Podporuje spoločnú perspektívu, z ktorej sa plánujú, cvičia a vedú vojenské operácie. Predstavuje to, čo sa učí, čomu sa verí a čo sa presadzuje ako to, čo je správne (t. j. čo funguje najlepšie). Poskytuje vydestilované poznatky a múdrosť získanú pri používaní vojenského nástroja národnej moci v operáciách na dosiahnutie národných cieľov.

Účinné od 1. januára 19 podľa riaditeľa pre rozvoj spoločných síl: Spoločná doktrína predstavuje oficiálne poradenstvo, avšak v každej situácii je prvoradý úsudok veliteľa. Tento opis bude zachytený v politike a materiáloch spoločnej doktríny (napr. v úvodoch spoločných publikácií) a bude sa implementovať do budúcnosti.

Náčelníci štábov načrtávajú spoločnú doktrínu prostredníctvom série spoločných publikácií (JP). Tieto publikácie ponúkajú množstvo informácií, ktoré nám poskytujú podrobný pohľad na fungovanie armády. Prvá vec, na ktorú je potrebné z týchto JP poukázať, je funkcia a priority DoD a armády.

Funkcie ministerstva obrany
V súlade s predpismi vyšších orgánov bude ministerstvo obrany udržiavať a využívať ozbrojené sily na:
a. Podporovať a brániť ústavu USA proti všetkým nepriateľom, zahraničným a domácim.
b. včasnými a účinnými vojenskými akciami zabezpečovať bezpečnosť USA a ich území
a oblastí životne dôležitých pre jej záujmy.
c. Podporovať a presadzovať národnú politiku a záujmy USA.
(1) Zabezpečiť vlasť. Zabezpečenie vlasti USA je hlavnou prioritou národa. Vlasť USA je neustále vystavená možnosti poškodenia zo strany nepriateľských štátov, skupín a jednotlivcov. Národ musí byť ostražitý a chrániť sa pred takýmito hrozbami. Obrana vlasti je najvyššou prioritou ministerstva obrany s cieľom identifikovať a poraziť hrozby čo najďalej od vlasti. Odstrašovanie a bezpečnostná spolupráca sú relevantné pre obranu vlasti (HD) a kvalifikujú sa ako samostatné bezpečnostné výzvy.

V časti 6 a 8 som ukázal, že armáda začala aktívne sledovať nepokoje v roku 2020. Toto sledovanie viedlo k veľkému odporu zo strany Kongresu a MSM.

 • 3. júna 2020 – List ministerstvu obrany v súvislosti so zákonom o vzbure
 • 9. júna 2020 – List FBI, NG, CBP, DEA o vládnom sledovaní protestujúcich
 • 15. júla 2020 – Kongres musí využiť túto príležitosť a pomôcť demilitarizovať orgány činné v trestnom konaní
 • 7. augusta 2020 – Trump a Barr využili medzeru v zákone na nasadenie Národnej gardy do amerických miest. Je čas ju odstrániť.

Toto je len niekoľko príkladov, ktoré vyjadrujú príbeh, ktorý sa snažili vytvoriť Trumpovi nepriatelia. Vieme, že prezident Trump začal využívať armádu na sledovacie aktivity najneskôr 1. júna 2020 a neodvolal sa pri tom na zákon o vzbure – aspoň o tom nevieme. Pevne verím, že jeho zdôvodnenie zapojenia armády pochádzalo zo Spoločnej publikácie 3-27 – Obrana vlasti (HD).

Osobitné zretele. Pri vykonávaní spravodajských služieb v krajine sa niektoré spravodajské služby činnosti, operácie vojenskej informačnej podpory (MISO), pravidlá nasadenia (ROE), a pravidlá použitia sily (RUF) majú osobitné obmedzenia, aplikácie a právne predpisy. Právne a právne aspekty. Okrem toho ROE a RUF pre domáce situácie často vypracúva menej

Znovu zdôrazňujem, že podľa môjho názoru bola decentralizácia zavedená, pretože sme v skutočnosti vo vojne – tento bod ďalej rozvediem. Naša armáda má ústavnú požiadavku, aby obrana našej vlasti bola jej hlavnou prioritou. Zapojenie armády do sledovania protestov a volebných krádeží ako také slúži len na to, aby sa Devolution stal ešte životaschopnejším scenárom, pretože jasne naznačuje, že tieto záležitosti sú životne dôležité pre našu národnú bezpečnosť.

Poďme kopať hlbšie.

Štruktúra velenia

Aby sme plne pochopili, ako by sa decentralizácia uplatňovala v armáde, je dôležité pochopiť veliteľskú štruktúru v rámci nášho ministerstva obrany. Všetko sa začína na vrchole u nášho prezidenta; vrchného veliteľa našich ozbrojených síl. Odtiaľ veliteľský reťazec smeruje k ministrovi obrany a potom k bojovým veliteľom.

Tu je ďalšie znázornenie reťazca velenia:

Bojové velenie a bojoví velitelia

Bojové veliteľstvá (COCOM), známe aj ako jednotné bojové veliteľstvá, sú najvyšším možným stupňom vojenského velenia a sú riadené takzvaným plánom jednotného velenia (UCP). Každý UCP stanovuje základné usmernenia pre všetky zjednotené bojové veliteľstvá prostredníctvom:

 • Stanovuje ich úlohy, zodpovednosti a štruktúru síl.
 • Vymedzením všeobecnej geografickej oblasti zodpovednosti pre geografické bojové veliteľstvá.
 • určuje funkčné zodpovednosti funkčných veliteľov bojových síl.

Čo sú bojové veliteľstvá a kto sú bojoví velitelia?

Celkovo existuje 11 COCOM; každé z nich patrí do kategórie označenej ako geografické alebo funkčné.

Sedem COCOM je označených ako geografické, čo znamená, že sú zodpovedné za všetky operácie atď. v rámci jasne definovaného skutočného miesta na Zemi alebo nad ňou – napríklad „Afrika“ alebo „Vesmír“. Tieto geografické lokality sa nazývajú „oblasť zodpovednosti“. Bojoví velitelia geografických COCOM sú uvedení nižšie spolu s dátumami ich nástupu do funkcie:

 • U.S. Severné velenie
 • U.S. Južné velenie
 • U.S. EU velenie
 • U.S. Afrika velenie
 • U.S. Centrálne velenie
 • U.S. Indo-Pacifické velenie
 • U.S. vesmírne velenie

Štyri z COCOM sú označené ako funkčné, čo znamená, že sú zodpovedné za jasne definovaný konkrétny typ operácie atď., ale naprieč všetkými geografickými a priestorovými líniami – napríklad „kybernetické“ alebo „špeciálne operácie„. Celosvetové pôsobenie naprieč geografickými hranicami umožňuje funkčným COCOM poskytovať geografickým COCOM jedinečné spôsobilosti. Bojoví velitelia funkčných COCOM sú uvedení nižšie spolu s dátumami ich nástupu do funkcie:

 • U.S. špeciálne operácie velenie
 • U.S. Kyber velenie – General Nakasone tiež hlavou NSA
 • U.S. Strategické velenie
 • U.S. Transportation Command

Štvorhviezdičkového generála do hodnosti bojového veliteľa odporúča minister obrany, navrhuje ho na vymenovanie prezident Spojených štátov, schvaľuje Senát a na príkaz prezidenta ho vymenúva minister obrany. Z 11 súčasných bojových veliteľov bolo 10 vymenovaných počas Trumpovho prezidentovania. Jediný, ktorý bol vymenovaný počas Bidenovho „predsedníctva“, je admirál John C. Aquilino, veliteľ indo-tichomorského veliteľstva USA. Chvíľu mi trvalo, kým som sa zmieril s tým, že jeden z veliteľov bol vymenovaný za Bidena v úrade, ale narazil som na tento článok, ktorý ma upokojil:

Fort Shafter, Havaj – Generál Charles A. Flynn prevzal velenie armády USA v Tichomorí od generála Paula J. LaCamera počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa konal 4. júna 2021 na historickom palmovom okruhu vo Fort Shafter na Havaji.
Admirál John C. Aquilino, veliteľ amerického indo-tichomorského veliteľstva, predsedal slávnostnému ceremoniálu a vyjadril sa o význame tohto veliteľstva. „Tichomorské veliteľstvo americkej armády je dôležitou súčasťou nášho prístupu k vytvoreniu smrtiacich kombinovaných spoločných síl rozmiestnených na západ od medzinárodnej dátumovej línie, ktoré môžu byť chránené, udržateľné a schopné plne sa integrovať so všetkými našimi spojencami a partnermi,“ povedal.

Je dôležité vedieť, že admirál Aquilino dohliadal na povýšenie generála Charlesa Flynna. Minister armády je zodpovedný za povýšenie veliteľa tichomorského veliteľstva americkej armády, ale neviem si predstaviť, že by niekoho povýšil, ak by s tým nesúhlasil veliteľ bojovej operácie. Vieme, že rodina Flynnovcov je plná vlastencov, takže tu som si istý, že admirál Aquilino je tiež vlastenec.

Prečo je dôležité pochopiť organizačnú štruktúru COCOM

Domnievam sa, že velitelia bojových jednotiek zohrávajú pri decentralizácii neoddeliteľnú úlohu. Sú to velitelia našich ozbrojených síl – práve tí, ktorých by minister obrany Chris Miller informoval, ak by sa plány decentralizácie mali realizovať. Domnievam sa, že špecifiká plánu Devolúcie realizoval Ezra Cohen Watnick a Sily pre špeciálne operácie (Devolúcia – časť 3), ktoré boli poverené plnením základných funkcií misie (Mission Essential Functions – MEF). Týmto MEFs sa budem podrobnejšie venovať vo svojom ďalšom článku, ale teraz sa zameriam na veľmi špecifický atribút tejto veliteľskej štruktúry. Jediní ďalší ľudia, ktorí by museli vedieť, že bola zavedená decentralizácia, by boli bojoví velitelia, a až keď by operácia prešla do ďalšej fázy (odhalenie), títo velitelia by podľa potreby poskytovali rozkazy smerom nadol svojim jednotlivým veliteľským reťazcom.

Premýšľajte o tom ako o riadení podniku. Chris Miller by bol generálnym riaditeľom a velitelia bojových jednotiek by boli vedúcimi svojich oddelení. Ak by podnik potreboval zaviesť zásadné zmeny, generálny riaditeľ by svoje plány nevysielal okamžite každému zamestnancovi z každého oddelenia, však? Namiesto toho by generálny riaditeľ súkromne informoval vedúcich jednotlivých oddelení. Akonáhle by bolo všetko pripravené na čo najhladší prechod, vedúci jednotlivých oddelení by podľa potreby šírili informácie tým, ktorí sú v rámci ich oddelení potrební na realizáciu zmeny. V našom scenári by „hlavnou zmenou“ bolo odhalenie, že Trump zaviedol devolúciu, pretože voľby boli ukradnuté prostredníctvom zahraničného zasahovania.

Na chvíľu sa nad tým zamyslite. Nikto mimo bojových veliteľov by to nemusel vedieť.

To znamená, že akýkoľvek „prebudený“ odpad, ktorý sa tvári, že pochádza z našej armády, nemá význam. Mimo bojových veliteľov nikto nevie, že sa devolúcia deje, a zostane to tak, kým operácia nedosiahne ďalšiu fázu.

Ak to znie ťažko na prehltnutie, prečítajte si nasledujúci odsek a sústreďte sa na zvýraznené časti:

Uvedený odsek je nevyhnutný na pochopenie toho, ako by bola možná devolúcia, aj keď Biden nastúpil do funkcie „prezidenta“ a svoj štáb v Pentagóne a ministerstve obrany doplnil vlastnými ľuďmi. Každý veliteľ COCOM je konečným poskytovateľom velenia pre všetky naše ozbrojené sily „‚v teréne‘ (teda nie v Bielom dome a nie v Pentagóne)“ počas „mierových, vojnových a nepredvídaných operácií„.

Ak by minister obrany Chris Miller dostal dôkaz, že zahraničný protivník nielenže zasahoval do našich volieb, ale v takom rozsahu, že zmenil ich výsledok, bol by povinný poskytnúť tento dôkaz každému z veliteľov COCOM. Tí by uznali, že nastupujúca Bidenova „administratíva“ nie je legitímna, a uskutočnil by sa núdzový plán, Devolúcia.

V súvislosti s teóriou Devolúcie máme ešte jednu veľkú prekážku, ktorú musíme riešiť. Celý čas hovorím, že Devolúcia je založená na predpoklade, že Trump a armáda prichytili ČKS pri zasahovaní do volieb v Spojených štátoch. Ak by sa tak nestalo, bolo by takmer nemožné predpokladať, že Devolúcia je v súčasnosti aktívna. Nebudem vám môcť ukázať definitívny dôkaz, že naša armáda má dôkazy o zasahovaní zahraničia do našich volieb, ale čo vám môžem poskytnúť, sú nepriame dôkazy, ktoré ukazujú, že armáda bola pripravená chytiť akéhokoľvek zahraničného protivníka zasahujúceho do našich volieb. Hlavnú úlohu zohráva jeden z už spomínaných bojových veliteľov.

Pokračovanie nabudúce..

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 93
  Devolúcia časť 8. - Ako a kedy 2/2Nepochybujem o tom, že vďaka technologickým možnostiam, ktoré využívajú vesmírne sily Spojených štátov, videli zahraničné zasahovanie už v jeho priebehu. Boli pripravené konať podľa potreby, ale čakali na priebeh ústavného procesu a dali šancu spravodajskej komunite, aby vykonala svoju prácu, ako sa to vyžaduje vo výkonnom nariadení č. 13848. Armáda…
  Tags: a, sa, v, že, na, je, q/trump/aliancia
 • 91
  Trumpov výkonný príkaz sa zameriava na Deep State a otvára dvere k úplnému odhaleniu21. decembra (2017) sa v USA stalo niečo veľmi zásadné, keď prezident Donald Trump vydal "Výkonný príkaz na zablokovanie majetku osôb zapojených do závažného porušovania ľudských práv alebo korupcie". Príkazom sa vyhlásil stav národnej núdze týkajúci sa ľudských práv a korupcie a vymenovali sa v ňom konkrétne osoby a organizácie,…
  Tags: a, v, sa, na, je, že, q/trump/aliancia
 • 90
  Príbeh dvoch PutinovPodľa členov ruskej vlády údajne pomiešal pôvodný Putin gangstrov a gangstrov. Zabil by každého, kto sa mu postavil do cesty alebo koho jednoducho nemal v obľube. Všetci okolo neho žili v strachu o svoje životy. Ruskí úradníci sa spojili a obžalovali Putina zo všetkých vrážd, ktoré spáchal. Nižšie sú obrázky Putina zamknutého v…
  Tags: a, že, sa, je, v, na, q/trump/aliancia
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
polarexplorer
polarexplorer
1 year ago

Ďakujem.

Soldier 17
Soldier 17
1 year ago

Také děkuji 🙏❤️🙏

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK