Devolúcia – séria dodatkov časť 2 – 1/2

VIP
29/08/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 87
  Zbraň bohov"Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy, sa zaväzujú neumiestňovať na obežnú dráhu žiadne objekty nesúce jadrové alebo iné zbrane hromadného ničenia, neinštalovať takéto zbrane na nebeských telesách ani inak neumiestňovať takéto zbrane v kozmickom priestore." (článok 4 Zmluvy o kozmickom priestore, 1967) Časť 1: Militarizácia vesmíru. Zmluva proti balistickým raketám…
  Tags: na, a, v, ako, sa, vip
 • 86
  Q, Looking Glass a časová os Vzostupu: Mohla by nás táto pandémia priviesť k "udalosti"?Svet sleduje, že pandémia koronavírusu (plandémia) úplne zmenila život, ako ho poznáme. Mnohí prepadajú panike. Niektorí veria, že je to súčasť dlho plánovaného prevzatia moci NWO. Ale pre tých, ktorí sú dostatočne odvážni na to, aby sa pozreli ponad paranoju a strach, existuje čoraz viac dôkazov, ktoré naznačujú, že pád…
  Tags: a, sa, na, v, ako, je, vip
 • 86
  V nemeckom parlamente povedali pravdu. Platia zákony SHAEF z roku 1945Bolo by dobré, aby ste sa teraz informovali o zákonoch, ktoré platia v Nemecku. Všetky dôležité informácie máte "čierne na bielom". Šach mat pre politikov. Politik v nemeckom Bundestagu potvrdzuje platnosť zákonov S.H.A.E.F. v Nemecku a ostatné sú neplatné…. Jediné platné zákony v Nemecku (skrátené) M I T R E…
  Tags: a, v, sa, je, na, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here