Geomantické vojny o silové miesta Zeme

19/04/2021

Meridiány sa nevyskytujú len na pozemkoch, ale že sa po celom svete nachádzajú ďaleko mocnejšie hlavné energetické body a čakry. A o tieto body sa už od staroveku viedli vojny. Kto ich ovláda, kontroluje svet vnútri poľa v okruhu ich pôsobnosti. Uvediem konkrétny prípad z Európy: na Gozo, čo je druhý najväčší ostrov súostrovia Malta a súčasť Maltskej republiky, sa nachádza štvrtý najväčší kostol s kupolou v Európe (po Ríme, Londýne a ďalšie sakrálnej stavbe z Malty). Ponúka sa otázka, čo robí tak obrovská kostolná kupola na tak malom ostrove s tridsiatimi tisícmi obyvateľmi? Dôvodom je to, že sa na tomto mieste nachádza hlavný energetický bod pre oblasť Stredomoria a v kostole je ukrytá „ovládacia páka, prostredníctvom ktorej sú všetky tieto energie ovládané, vedené a usmerňované. Ostrov Gozo je len štrnásť kilometrov dlhý a sedem kilometrov široký; nachádza sa na ňom ale neobyčajne hustá sieť kostolov.

Toto pole pôsobnosti má priemer približne dvetisíc kilometrov a jeho vplyv zasahuje na takmer celé územie Talianska, ďalej potom na Srbsko, Macedónsko, Albánsko a veľkú časť Líbye. Znamená to, že z veľkého kostola s kupolou na Goze je možné riadiť, a tým aj ovládať, všetok tok energií celej oblasti. Kto toto gigantické elektromagnetické záporné pole ovláda, je pánom celého regiónu. Nie je preto náhoda, že je Rád maltézskych rytierov mocný, a že sa Maltézski rytieri etablovali práve na Malte a Goze. Ďalší príklad: najsilnejšia energeticky kladná zóna v Európe je geograficky ohraničená Nemeckom, Luxemburskom, polovicou Belgicka a celým Holandskom. Jej energetické pole pôsobnosti má priemer približne 650 kilometrov. Energetickým stredobodom tohto poľa je Externsteine (= chránená prírodná pamiatka v Teutoburskom lese v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko; jedná sa o skupinu pieskovcových skalných veží a blokov). Tejto oblasti sa chceli zmocniť už Rimania, ale nikdy sa im to nepodarilo. Enormný účinnosť majú však tiež menšie energetické polia: napríklad v Mníchove (pole pôsobnosti približne v okruhu 330 kilometrov). Ústredný a ovládací bod sa nachádza v bývalom cisterciánskom kláštore vo Wessobrunn, odkiaľ možno ovládať celé Horné Bavorsko.

(Malá poznámka na okraj: v roku 1995 bol na jednej z energetických línií postavený pamätník obetiam útoku palestínskych teroristov na olympijské hry v Mníchove v roku 1972. Jednoznačne sa tu jedná o ovládaciu páku toku energie. Pamätník bol „náhodou“ umiestnený na také miesto, aby tým bol prerušený a deaktivovaný tok energií pre celé Nemecko. Medzi lokalitou Externsteine a Mníchovom totiž existuje energetická spojnice. Erich Neumann ešte za svojho života dokázal túto deaktiváciu rušiť.)


Ďalšie dve zemskej čakry sa nachádzajú v Poľsku, respektíve na pomedzí Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Jedna z nich je blízko Krakova (priemer pole pôsobnosti 3 800 kilometrov). V ústrednom bode sa v súčasnosti nachádza budova, ktorá je v rukách inštitúcie, ktorá nie je kresťanská. Druhá čakra sa nachádza v Pripjaťských močiaroch. Ďalšie čakry sú okrem iného pod Tibetom (túto oblasť dobyla Čína), v Jeruzaleme (o túto oblasť sa vedú vojny už od antiky), ale aj na južnom póle, alebo na Kryme. Takmer všetky hlavné energetické centrá už medzitým niekto „ovláda.“ A v tomto zozname by sme mohli ľubovoľne pokračovať.

Prečo ale znie nadpis tejto kapitoly „Vojny o silové miesta Zeme?“
Dôvod je ten, že sa na siločiarach (čiže krajinských meridiánoch), a najmä na ich silových bodoch, už stovky rokov budujú stavby s kopulami, prípadne obelisky či obdobné stavby – kresťanské kostoly, synagógy alebo mešity. Väčšina týchto stavieb bola vybudovaná (či skôr prestavaná) na už existujúcich germánskych, alebo keltských kultových miestach, pretože už tieto národy si boli vedomé nesmierneho významu týchto miest. Radením budov s kupolou, alebo obeliskov, ktoré si možno predstaviť ako akupunktúrne ihličky na ľudskom tele, sa prenáša energia z kupoly na kupolu, z obelisku na obelisk a cez hlavné ovládacie body (= Gozo, Externsteine, Moskva, Krym, Škótsko atď.) Je vysielaná do Ríma a odtiaľ do Jeruzalema, kde sa zhromažďuje a je ďalej využívaná. Využívajú ju tí, ktorí o tom vedia. skutočnosť, že na týchto silových miestach stoja stavby rôznych náboženstiev jasne ukazuje, že mocnosti odsávajúce tieto energie stojí nad všetkými náboženstvami; inými slovami, že náboženstvo sveta iba využívajú k svojim účely. Kto ovláda tieto energetické centrá, nepotrebuje masmédiá ani iné zbrane, aby mohol v určitých energetických poliach ovplyvňovať ľudí a prírodu. Jednoducho sa teda jedná o energiu a nie o ropu ani nič podobné. Nie, v skutočnosti ide predsa o naše energie a tým aj o našu závislosť na týchto silách v pozadí.

A teraz sa dostávame k jadru veci: Erich a jeho templári sa týmto machináciám s energiami snažili čeliť, a preto hovoríme o „geomantických vojnách.“ Za prítomnosti Jana van Helsinga nám Erich v roku 1996 predviedol, ako to funguje. Mal drevenú tabuľu – veľkú dosku, na ktorej sa nachádzala mapa – a špendlíky označovali všetky miesta v Európe s kopulovitými budovami a obelisky. Body boli navzájom prepojené povrázky, a my sme tak názorne videli, kadiaľ energetické meridiány v Európe prechádzajú, a kde presne kopulovité budovy či obelisky stoja. Erich a jeho ľudia potom vykonávali to, že ak bola napríklad na niektorej zo siločiar postavená nová kopulovitá budova, označili si na drevenej doske jej polohu. Potom si premysleli, kde by bolo najvhodnejšie toto nové spojenie prerušiť, nasadli do auta a odišli tam. Na vybranom mieste – napríklad niekde v lese – potom umiestnili múr vo forme rún, špeciálne stélu (= na výšku postavený opracovaný a vyzdobený kameň), alebo iný germánsky objekt, aby tak prerušili „energetický tok“ protivníka. Tieto steny (či stély) potom zamaskovali, alebo zakryli zeminou tak, aby ich nikto neobjavil. Ak teda chcel protivník túto zablokovanú energiu znovu uviesť do pohybu, bol nútený postaviť ďalšiu kupolovitú budovu.

Ilumináti – čiže tí, ktorí to isté už stovky rokov vykonávajú skrze svoje lóže – majú aj v súčasnej dobe veľmi naponáhlo, čo môžeme ľahko spoznať z toho, že na energetických bodoch Zeme zriaďujú stále nové kopulovité budovy. A geomant je schopný rozpoznať, že takisto dnes existuje niekto, kto sa snaží tieto energetické línie prerušiť. Kto to ale je, nesmiem prezradiť.


Teraz však niečo pozitívne: energia je zo všetkých miest (podobne ako cez koľajovú trať) transportovaná do okolia. A táto koľajová sieť je ovládaná „výhybkami“ (= ovládacími pákami). Znamená to, že energetické pole možno pozitívne nasmerovať pre blaho ľudstva i prírody, pričom proti tomu mohli mocnosti v pozadí čokoľvek urobiť. A moja práca zahŕňa práve toto pozitívne (pre) smerovanie energiou. Navyše sa všetky hlavné energetické body našťastie nenachádzajú v rukách temných síl.

Všímajte si neobvyklých stavieb v blízkosti svetových mocenských centier (napr. Obelisk vo Washingtone). Môžu sa tam nachádzať ovládacie body.

Energetické miesta a meridiány Slovenska

Hrad Devín nad sútokom Moravy a Dunaja, jedno z najenergetickejších miest na Slovensku

Na Zemi sú miesta, ktoré svojím zvláštnym vyžarovaním na seba upozorňujú, priťahujú. Pramene, studničky, rybníky, skaly, kopce, stromy akoby v sebe ukrývali zázračnú moc. Čo spôsobuje tú nevysvetliteľnú silu? Nie je viditeľná voľným okom, nie je hmatateľná, len tam jednoducho vnímame prítomnosť niečoho príjemného, čarovného. Človek sa cíti dobre a odchádza odtiaľ nabitý energiou. Mnohým takýmto miestam sa pripisujú účinky, ktoré liečia nielen dušu, ale i telo. Nazývajú sa silové alebo energetické centrá . Tak ako planéta Zem, tak aj každý národ ma svoje územie dýchajúce históriou predkov s vlastnými energetickými miestami. Zdravie a sila národa závisí práve od starostlivosti o tieto centrá. Hovorí sa, že koľko dáme, toľko dostaneme. Tak, ako národ udržuje a lieči svoju krajinu, tak ho ona spätnou väzbou dobíja a posilňuje, či si to jednotlivci uvedomujú alebo nie. Krajina má potom „akési šťastie“. Vyhýbajú sa jej rôzne výrazné prírodné katastrofy a celkovo sú tam ľudia spokojní.

HLAVNÉ ENERGETICKÉ STUDNICE NÁRODA

DUCH NÁRODA

Na území každého národa sa nachádza posvätné miesto, ktoré je silnou historicky energetickou studnicou. Tam sídli duch národa, nesúci národné poslanie a úlohu a práve tam je energia Stvoriteľa národa. Aj keď sa človek rozhodne opustiť svoju krajinu a žiť v inej, sila ducha je stále s ním.

Na Slovensku je týmto miestom Blatnická dolina. Pobyt v nádhernom prostredí Veľkej Fatry, tvorenom potôčikmi, lúkami a najmä prechádzka samotnou dolinou popri krasovom skalnom reliéfe, s podobou postavy kráľa Svätopluka so štítom a s jeho oddanými, spája myseľ i srdce s poslaním slovenského národa, ktoré spočíva v učení sa tvorivej duchovnej komunikácii za účelom využiť tento dar pre ostatné národy. Okrem duchovného posilnenia toto miesto liečivo pôsobí na dolné a horné dýchacie cesty.

DUŠA NÁRODA

Najsilnejším energetickým centrom územia národa je miesto, kde sídli duša národa symbolizujúca jeho emócie a city. Na Slovensku je studnica duše geograficky sústredená do prostredia tajomnej hory, ticho spiacej sopky na východe krajiny, Vihorlat. Samotný vrch s okolitými čarovnými jazierkami nesie historický vývin vnútorného sveta slovenského národa, jeho spoločenskú podstatu, motiváciu a rozvoj. Duša Slováka je horúca ako láva a zároveň čistá a osviežujúca ako voda jazier. Prítomnosť na tomto mieste umožňuje človeku spojiť sa so studnicou duše národa a čerpať z jej historického bohatstva. Svojimi liečivými účinkami pôsobí na psychické problémy. Pomáha odstraňovať pocity smútku, samoty , hnevu, nenávisti a sklamaní.

PATRÓN PANNY MÁRIE

Každý národ má miesto s najvýraznejším pôsobením mariánskej energie ochranárskeho, materského a súcitiaceho charakteru. Patrónom Panny Márie na Slovensku je hrad Devín, týčiaci sa nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Uvedomením si energie tohto miesta veľko-moravskej minulosti, cyrilo-metodskej tradície a národnej svojbytnosti Slovákov, jedinec nachádza ochranu na svojej životnej ceste a získava silu prekonávať prekážky v súlade s Vyššími princípmi tak, ako ju kedysi získali Štúrovci.

ENERGETICKÉ UČINKY MERIDIÁNOV KRAJINY

Spojením energetických miest národa vzniknú energetické meridiánové územia, ktoré majú svoj špecifický reprezentačný charakter. Na Slovensku sú vytvorené tri takéto meridiány.

ZLATÝ DUCHOVNÝ MERIDIÁN

Nositeľa duchovného vývoja a účelu národa tvorí spojnica Blatnice a Vihorlatu. Uzly nachádzajúce sa na tejto spojnici liečia mnohé zdravotné problémy, nielen fyzického charakteru , ale aj psychického. Čarovná, tajuplná Blatnická dolina, odolné masívy Chopok a Ďumbier v Nízkych Tatrách majú silné blahodarne účinky na horné a dolné dýchacie cesty. Hrdo týčiaca sa Kráľova hoľa liečivo vplýva na srdce a cievny systém. V blízkosti Vihorlatu sa nachádza Jasenovský hrad. Energia tohto pokojného miesta s tajomnou históriou pomáha spracovávať nestrávené staré krivdy a bôle človeka. Mestským patrónom Zlatého meridiánu je Spišská Nová Ves, ktorá má výraznú duchovnú históriu. Samotné mesto s riekou Hornád, pretekajúcou Slovenským rajom, inšpirujúco upokojuje emócie a city a lieči mnohé psychické problémy.

MERIDIÁN DUCHOVNEJ VÔLE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Vzniká spojením Blatnice a hradu Devín. Žiarenie toho meridiánu liečivo pôsobí na kostný a svalový systém, oči a uši. Dôležité centrá sú Malé Karpaty ako známe miesto Mariánka, ktoré pomáha rozpúšťať strach a úzkosť. Oblasť Považského Inovca, vrch Marhát, upevňuje životnú stabilitu a istotu, nájdenie ústredného bodu životného pôsobenia jednotlivca. Mestským patrónom meridiánu sú Bojnice s najintenzívnejším vyžarovaním v mieste samotného zámku, ktoré podporuje odvahu vyjadrenú slovami : Nič sa neboj!

MERIDIÁN DUCHOVNEJ LÁSKY SLOVENSKÉHO NÁRODA

Spája hrad Devín a horu Vihorlat. Reprezentuje národný prejav lásky, súcitu a starostlivosti. Najsilnejšou lokalitou je vápencový vrchol Zobor, nachádzajúci sa pri mestskom patróne meridiánu, starobylom meste, ktoré zažilo panovanie mocných kniežat a kráľov, pri Nitre. Silové miesto Zoboru so zvyškom mohutného hradiska a neskutočne pestrou flórou, početnými povrchovými krasovými javmi patrí k najteplejším a najsuchším lokalitám Slovenska. Energia prírodnej rezervácie prebúdza a stimuluje lásku k národu, rozpúšťa negatívne pocity samoty a opustenosti. Prostredie kaštieľa Topolčianky a zrúcaniny hradu Dobrá Niva pomáhajú pri liečení neplodnosti a ochorení ženských orgánov. Oblasť Detvy s panenskou prírodou a folklórnou tradíciou, okolie Rožňavy ako aj samotného skvostu našej krajiny Betliara pozitívne stimuluje krvný obeh a zároveň rozpúšťa energie zármutku, psychických bolestí a trápení. Najsilnejšia komplexná psychická očista nastáva v mieste Stos, nachádzajúcom sa vo Volovských vrchoch.

DUCHOVNÉ SRDCE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Nachádza sa na území vnútri týchto troch meridiánov. Mestským patrónom duchovného srdca je jedno z najstarších slovenských miest – Zvolen, ktorého energia pomáha prebudiť najvzácnejší cit, lásku. Neďaleko neho sa nachádzajú známe kúpele Sliač so svojimi liečivými účinkami na srdce a cievny systém. Minerálny prameň vyvierajúci na tomto mieste je jediný v celej Európe.

Zdroj Zdroj2

Zdieľať článok

Podobné články

 • 100
  Duchovný rozmer životaVšetko vo vesmíre má svoje presne určené miesto, funkciu a opodstatnenie. Teda i duch a hmota. Jedno i druhé však musí stáť bezpodmienečne práve na tom mieste, aké mu z hľadiska Zákonitostí univerza prináleží a nie na inom. Duch má byť v človeku, čiže v jeho hodnotovom systéme na najvyššom…
  Tags: a, sa, v, na, je, duchovno
 • 100
  Ezoterika! Pozor! Nie všetko čo sa v nej nachádza, je pravé!Cieľom života človeka na zemi je duchovný vzostup! Vzostup jeho poznania a vedomia, ktorý smeruje najpriamejšou cestou nahor, k Svetlu! Táto priama cesta tu vždy bola a stále je a vo svojej jednoduchosti nám poskytuje najdôležitejšiu podporu pre celú našu existenciu. Žiaľ, ľudia vo svojej domýšľavosti a pýche chceli byť…
  Tags: a, sa, je, na, v, duchovno
 • 100
  Výnimočnosť židovského národa! V čom spočívala a prečo ju stratil?Mnohí ľudia sa pýtajú, prečo je práve židovský národ taký výnimočný? Prečo je tak vysoko vyzdvihnutý spomedzi všetkých národov? Prečo si práve jeho Stvoriteľ vyvolil? Veď keby sme zobrali už len čisto duchovnú oblasť, v dobe, kedy vzniklo židovské náboženstvo vznikli, alebo už dávno jestvovali aj iné, veľmi hodnotné náboženské…
  Tags: a, sa, v, je, na, duchovno
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK