Správa od archanjela Michaela

16/06/2021

Milovaní majstri, dovoľte nám, aby sme vám v krátkosti priblížili „súčasný stav ľudstva a Zeme“ z nášho pohľadu. Predstavte si, že sa na svoju planétu pozeráte našimi vizuálnymi schopnosťami z jedného z veľkých svetelných miest vysoko nad Zemou. Vidíme tie najväčšie i najmenšie pevné formy a štruktúry, ale vidíme a vnímame aj vibračné vzory a farby vyžarované z každého živého i neživého objektu na Zemi. Neustále pozorujeme a sledujeme meniace sa vzorce vo vnútri Zeme, oceánov, atmosféry a aurického poľa Zeme, ako aj aktivity vášho Slnka a prírodných živlov. Vidíme veľké i malé oblasti, ktoré začínajú vyžarovať jasnejšie, harmonické farby a vibrácie Archetypálnych rovín vedomia piatej dimenzie a nového Božského plánu pre Vek Vodnára. Sú to miesta, ktoré začínajú pevne ukotvovať žiarivé dary Lásky/Svetla z Nebeských miest Svetla a nakoniec sa stanú Posvätnými miestami budúcnosti.

Keď sa stretnete v spoločnom cieli so svojimi rodinami Duší, aby ste potvrdili svoj záväzok plniť svoje Božské poslanie, sledujeme, ako sa vylieva nádherný stĺp Svetla a napĺňa vašu skupinovú Pyramídu Svetla, ako aj vaše osobné pyramídy, a potom sa spája s najbližším Mestom Svetla. Keby ste len mohli vidieť nádherné geometrické obrazce Svetla, ktoré začínajú prúdiť do vašich osobných pyramíd Svetla, ako aktivujete proces prúdenia, ktorým v sebe ukotvujete tento nádherný dar, pričom zvyšok prúdi do jadra Zeme a potom von z vášho Solárneho energetického centra (spredu aj zozadu). Táto raritná energetická infúzia vytvára okolo vás posvätný priestor a postupne vyžaruje ďalej v čoraz väčších sústredných kruhoch, pričom sa nakoniec spojí s kompatibilnou energiou ostatných nositeľov Svetla.

Temnota a tieňové krajiny sa stávajú výraznejšími a viditeľnejšími, pretože Svetlosť Ducha začína vytvárať čoraz väčšie ohniská kontrastných vibračných vzorcov. Vidíme vír chaotickej, nenávisťou naplnenej energie, ako vytvára víry smrti a ničenia. Tak ako Adamantínové častice Svetla, aktivované vaším láskyplným zámerom, vysielajú vibračné vzory radosti, mieru, hojnosti a harmonických interakcií – temnota, zbavená väčšej časti Svetla Ducha, vytvára a vyžaruje bolesť, utrpenie, strach a deštrukciu.

Počas tohto epického obdobia zmien sa na Zemi odohráva veľká dráma a vy si musíte uvedomiť, že nevinní aj nie až tak nevinní uzavreli na vyššej úrovni vedomia dohodu, že budú účastníkmi chaotického boja evolúcie a transformácie. Súčasťou vašej základnej ľudskej prirodzenosti je brániť sa zmenám a báť sa neznámeho, až kým nie ste na dobrej ceste stať sa osvietenými duchovnými/ľudskými bytosťami, ktoré sa na udalosti pozerajú z vyššieho nadhľadu a z pohľadu bez predsudkov.

Na svetlo sveta sa dostávajú tí najlepší a najhorší z každej krajiny, aby všetci občania sveta mohli vidieť omyly, krátkozrakosť a klamstvo – alebo múdrosť, pravdu a čestnosť svojich vodcov. Keď sa vy, nositelia svetla, stanete dostatočne sústredenými, aktívnymi a múdrymi, budete požadovať a trvať na vodcoch, ktorí slúžia najvyšším a najlepším záujmom všetkých ľudí. Posilníte vodcov, ktorí sa nebudú báť ísť proti všeobecnej mienke, aby uskutočnili drastické, spravodlivé a veľmi potrebné zmeny, vodcov, ktorí budú inšpirovaní Duchom a oddaní rovnosti, mieru a prosperite pre všetkých ľudí, a nie len pre pár vyvolených.

Pamätajte, že keď ste preniknutí Svetlom Ducha, ovplyvňuje to všetko a všetkých okolo vás. Ako bude vaša žiara rásť a rozširovať sa, budete do sféry svojho vedomia priťahovať čoraz viac podobne zmýšľajúcich ľudí. Duchovná trúba na prebudenie je čoraz hlasnejšia a rozlieha sa po celej zemi do najriedšie osídlených miest Zeme, ako aj do najhustejšie obývaných oblastí. Svetlo nemá obľúbencov; prenikne a požehná kohokoľvek alebo čokoľvek, čo je vnímavé a v súlade s jeho transformujúcimi, oživujúcimi energiami.

Musíte si tiež uvedomiť, že niektoré drahé Duše nebudú môcť stáť v aure vášho Svetla, pretože im to bude príliš nepríjemné. Či už zámerne alebo nie, budú sa snažiť vyviesť vás zo stredu a obnoviť status quo – alebo zachovať veci tak, ako boli v minulosti – bez ohľadu na to, aké chaotické alebo neuspokojivé sú. Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby ste ako prevodníky a transformátory zušľachteného Svetla Stvoriteľa zostali sústredení a vytrvalí, keď sa budete snažiť začleniť a vyžarovať do sveta čoraz viac zušľachteného Svetla Stvorenia.

Mnohí okolo vás sa budú čudovať a pýtať, prečo ste sa tak zmenili a prečo sa už nechcete zúčastňovať na starých hrách drámy a zábavy na nižších frekvenciách. Ako sa budete posúvať ďalej po ceste k Sebaovládaniu, energie a činy iných vás budú ovplyvňovať čoraz menej. Ako sme vám často hovorili, najprv musíte učiť príkladom, prostredníctvom svojich zámerov a činov a napokon prostredníctvom slov múdrosti ponúkaných vo vhodnom čase. Ak však ľudia okolo vás nie sú ochotní naučiť sa konať a reagovať pozitívnejším, harmonickejším spôsobom prostredníctvom pozorovania alebo počúvania, keď ponúkate láskyplné návrhy a morálnu podporu, je dôležité, aby ste sa stiahli z drámy, ktorú vytvárajú, a zaujali pozíciu nestranného pozorovateľa.

Hľadači múdrosti a sebatransformácie sa učia z vlastného konania a reakcií, či už pozitívnych alebo negatívnych. Z duchovného hľadiska ponúkajú negatívne udalosti príležitosť naučiť sa, ktorý spôsob konania prináša najpozitívnejšie výsledky. Vaše Vyššie Ja vás vždy znova a znova skúša, kým neodmietnete veci, ktoré nie sú vo vašom najlepšom záujme, a neoveríte si to, čo je vašou pravdou.

Ako budete napredovať na ceste vývoja, prekonáte astrologické vplyvy, ktoré ste si priniesli, aby ste ich zažili v tomto živote. Ponúka sa vám tiež zlatá príležitosť aktivovať, začleniť a využívať plnú mieru vlastností, atribútov, cností a aspektov všetkých troch Božích lúčov, ako aj zázračných vlastností všetkých piatich vyšších galaktických lúčov, čo predstavuje celkovo dvanásť lúčov Božieho vedomia pre tento Podvesmír.

Doteraz bolo ľudstvo obmedzené na sedem lúčov slnečného vedomia. Môžete si zavolať ktoréhokoľvek Avatara, vzostúpeného majstra, archanjela alebo Nebeskú bytosť, aby vás osvetlil a pomohol vám dosiahnuť váš najvyšší potenciál. Keď vyrovnáte a zharmonizujete celý svoj čakrový systém, budete mať viac vitality a budete vyžarovať viac životodarného elixíru života do Zeme a k ľudstvu. Stanete sa mikrokozmom Svetla v mestách Svetla, ktoré sa snažíte na Zemi vytvoriť. Musíme vás tiež informovať, že spolu s týmito úžasnými darmi prichádza aj veľká zodpovednosť:

Musíte konať tak, ako hovoríte, a letieť so svojou víziou, aby ju všetci videli,
A musíte sa vždy deliť o svoju lásku/svetlo.

Dovoľte nám, aby sme vám poskytli niekoľko ďalších pokynov, ako žiť každý deň ako Sebavládca:

Vždy sa prispôsobte svojej najvyššej pravde. Dôverujte inšpiratívnym podnetom svojho Vyššieho Ja, ktoré sú zvyčajne prvými impulzmi alebo odpoveďami, ktoré dostanete na otázku alebo situáciu.

Vaša reakcia na akúkoľvek situáciu, či už pozitívnu alebo negatívnu, by sa mala vždy premietať v láskyplnej energii.

Nešťastie a nespokojnosť vždy pramenia z toho, že nežijete svoju pravdu na akejkoľvek úrovni vedomia, na ktorej práve fungujete. Vaše životné lekcie sú vám vždy predkladané na vašej súčasnej úrovni chápania.

Ako sa vyvíjate smerom k majstrovstvu seba samého, vaše lekcie a výzvy sa stávajú jemnejšími a zvyčajne nie sú také dramatické alebo vzdialené od „stredu“.

Nevyjadrujte ani nepremietajte svoje emócie vždy smerom k druhým. Dovoľte si cítiť a vyjadrovať akékoľvek emócie, ktoré prežívate, ale analyzujte a riešte ich vo svojom vlastnom posvätnom priestore. Hovorte a zdieľajte sa len preto, aby ste objasnili alebo vyjasnili nedorozumenie a svoje myšlienky vždy zdieľajte cez filter lásky a súcitu. To je cesta majstra.

Musíte sa naučiť prijímať s rovnakou láskou a nadšením, ako keď dávate druhým.

Čím viac lásky a úcty k sebe pociťujete, tým viac lásky a úcty budete vyžarovať k druhým. Viďte lásku vyžarujúcu z vášho slnečného energetického centra v znamení nekonečna a cíťte, ako k vám magnetizuje láskyplnú energiu mnohými zázračnými spôsobmi.

Musíte sa naučiť identifikovať zdroj a vysporiadať sa s vlastnými negatívnymi myšlienkovými formami. Vaše negatívne pocity sú často prebraté od ľudí okolo vás, najmä ak ste veľmi empatický človek. Naučte sa obklopiť sa sférou zlatého/bieleho svetla, do ktorej nemôže vstúpiť nič s nižšou vibráciou a narušiť váš pokoj.

Vypnite svojho mentálneho autopilota a staňte sa režisérom svojej cesty a svojich zážitkov. Nalaďte sa na svoju vlastnú mentálnu rozhlasovú stanicu a hľadajte myšlienky, vibračné vzorce a zvuky, ktoré sú povznášajúce a posilňujúce. Negatívne, kritické myslenie sa skladá z nižších, rušivých frekvenčných vzorcov. Ak sa vám nepáči, čo sa deje vo vašom svete, pozdvihnite svoje myšlienky a zmeňte svoju myseľ tak, aby ste vysielali vyvážené, povznášajúce frekvenčné vzorce myslenia a zámerov.

Naučte sa myslieť celým mozgom, čo znamená, že používajte lineárny, analytický, na vonkajšok zameraný ľavý mozog spolu s intuitívnym, kreatívnym, na vnútro zameraným pravým mozgom. Využite svoj geniálny potenciál alebo Svetelné balíčky múdrosti uložené vo vašom mozgu v membránach Svetla, ktoré sú naladené na inteligenciu vyšších dimenzií alebo „kozmickú zásobáreň“ vedomostí.

Milovaní nositelia Svetla, keď integrujete viac plazmy obnovy a stanete sa harmonickými nositeľmi Svetla, sme teraz schopní s vami komunikovať a pracovať prostredníctvom vás na vytváraní nových zázračných vecí a zázraky, ktoré presahujú vaše najväčšie predstavy, budú bohaté. Zahaľujeme vás do Svetla života zo srdcového jadra nášho Boha Otca/Matky a Najvyššieho Stvoriteľa. Som vám vždy nablízku, aby som vás viedol a chránil. JA SOM archanjel Michael.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 95
  Veľké prebudenieVy a ja máme rásť, prekvitať a rozpínať sa.Sme energetické bytosti ako všetko okolo nás.Keď je tok energie zablokovaný a stagnuje, životná sila namiesto toho, aby tvorila, ničí. Deštrukcia, ktorú vy aj ja zažívame ako stres, bolesť a choroby.Keď cítime, že sme zablokovaní, hľadáme nové spôsoby, nové cesty pre nový…
  Tags: a, sa, vzostup
 • 95
  Ako to bude z prechodom do novej éry? (časť 2)🌐🌿🕊️ 6. STRAVAStravovacie návyky sa zásadne zmenia. Väčšina potravín ponúkaných v supermarketoch sa dnes vyrába vo veľkom priemyselnom meradle s množstvom pridaných prísad a s množstvom obalového materiálu a reklamy pripravenej na skladovanie a distribúciu. Mnohé z týchto takmer bezcenných potravín spôsobili, že ľudia boli chorí a zraniteľní v priebehu…
  Tags: a, sa, vzostup
 • 92
  O udalostiach v apríliO príchode Kristovho vedomia a následných zmenách na našej planéte hovorí Metatron, supervedomie a jeden zo strážcov našej galaxie Channeling: Sam (31. marec 2021)„Pozdravujem vás. Som Metatron, magnetická sila a pracujem s magnetizmom. Dnes vás pozdravujem s láskou milujúcej božskej časti.Dneškom začína podľa vášho kalendárneho časového obdobia dôležitý mesiac, čo…
  Tags: a, sa, vzostup
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Raamil
Raamil
2 years ago

Aj takto možno začať.
Ale len začať.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK