Sčítanie obyvateľstva porušuje európsku legislatívu – Weis & Partners

Napísal Peter Weis 21 februára, 2021 Čas čítania: 19 min.

Myslíte si, že za nevyplnenie sčítania obyvateľstva môžete dostať pokutu? To by najprv muselo byť sčítanie urobené za tie peniaze aj v súlade s európskou legislatívou. A to veru nie je ani náhodou.

Najskôr otázka pre matematikov: Koľko nefunkčných testov sa dá kúpiť v hodnote zabezpečenia nezákonného sčítania obyvateľov? Určite veľa. Otázka pre orgány činné v trestnom konaní: Čo s tým (s jedným aj druhým)?

A teraz k téme. Obrátil sa na nás klient, aby sme mu upravili jeho občianske podanie a chcel ho zároveň zverejniť. Začiatok je skôr o citácii právnych predpisov, nižšie sú zhrnuté základné porušenia. Zďaleka nie sú všetky, len tie, ktoré klienta trápia najviac. Tak ho tu máte v úplnom anonymizovanom znení:

Sťažovateľ: XY

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07  Bratislava

V … dňa 21.02.2021

Vec

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dňa 15.02.2021 som zistil, že Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava, Slovenská republika,  porušuje ochranu mojich osobných údajov, konkrétne tým, že na stránke https://scitanie.sk , ktorá je verejne propagovaná, nie sú poskytované relevantné informácie v zmysle nariadenia  – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej iba „Nariadenie“ – v časti Kapitola III, Oddiel 1, transparentnosť a postupy, Článok 12 – Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

 1. Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Podobné články

 • 81
  Nórska vláda obvinená zo zločinov proti ľudskostiSkupina vedcov z Nórska podala žalobu proti covidovej politike.Nórska vláda je žalovaná za zločiny proti ľudskosti.Správa o tom bola zaslaná na policajnú stanicu v Ålesunde .Kópia správy sa v súčasnosti zašle Medzinárodnému trestnému súdu a potom sa zverejní na internete.Nižšie nájdete preloženú nórsku verziu správy zaslanú polícii.Oficiálny dokument (v nórčine) si môžete stiahnuť tu . (Keď…
  Tags: a, na, sa, v, zo, sveta
 • 78
  Edward Snowden: „Buďte opatrní, pretože niektoré veci, ktoré sa označujú ako konšpirácie, sú pravdivé.“Russell Brand nedávno uskutočnil rozhovor s informátorom NSA Edwardom Snowdenom a zverejnil jeho prvú časť. Snowden v rozhovore spomína niečo, čo platí už niekoľko desaťročí, a to je skutočnosť, že niektoré veci, a podľa mňa veľa vecí, ktoré sa nazývajú konšpiračná teória, sú v skutočnosti pravdivé. Musíme byť opatrní a skutočne využívať…
  Tags: a, v, to, na, sa, že, zo, sveta
 • 78
  Aktualizácia útokov Galaktickej federácie na podnikové satelity a Mars ExodusPodľa najnovších spravodajských informácií získaných od zástupcu Galaktickej federácie svetov sa začali stupňvať útoky na odstránenie podnikových zariadení, ktoré sa nedávno presťahovali na Mars. V nedeľu 25. apríla mi Elena Danaan poslala informácie o prebiehajúcej kampani zameranej na oslobodenie Marsu od negatívnych mimozemských a podnikových vplyvov po tom, čo Galaktická federácia…
  Tags: na, a, v, sa, že, zo, sveta
Komentár k facebookovej stránke Polície SR – Weis & Partners

Komentár k facebookovej stránke Polície SR – Weis & Partners

Napísal Peter Weis 27 februára, 2021 Čas čítania: 8 min.

Dnes zverejnila Polícia SR toto:

„COVIDOVÍ ŠTUDENTI PRÁVA SI PRÍDU NA SVOJE: PRINÁŠAME PARAGRAFOVÉ OKIENKO K PROTIPANDEMICKÝM OPATRENIAM

Slovenskú dezinformačnú scénu si v posledných dňoch získali „internetoví hrdinovia“, ktorí sa pri kontrole záväzných epidemiologických opatrení často ohradzujú tým, že opatrenia pre nich neplatia a reagujú otázkami „Na základe akého zákona?“ a dožadujú sa, aby im boli vysvetlené. Žiadny problém.“

Poďme ku každému údajnému priestupku dať komentár od advokáta, nie od covidového študenta práva. A nezľahčujme situáciu, ako sa o to snaží prevádzkovateľ FB stránky (ktorý tým potenciálne pácha trestný čin schvaľovania trestného činu podľa § 338 Trestného zákona) , lebo toto nie je žiadna srandička. Policajti, ktorí budú postupovať podľa výkladu facebookovej stránky Polície SR si môžu reálne zavariť. Vyslúžiť si môžu úplne pokojne trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súbehu s inými trestnými činmi, napríklad nátlaku podľa § 192 Trestného zákona (v núdzovom stave ide o sadzbu až do 25 rokov odňatia slobody).

Takže komentáre pekne poporiadku.

„PORUŠENIE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

➡️Ide o priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – porušením povinnosti uvedených v uznesení vlády SR č. 77/2021 v znení uznesenia vlády SR č. 88/2021, ktorým je ustanovený zákaz vychádzania. Porušenie zákazu vychádzania, ak osoba nepreukáže výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade vám môže príslušník PZ uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na okresný úrad.“

Advokát: Citované uznesenie vlády SR treba vnímať v kontexte ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR. Viď napríklad uznesenie Ústavného súdu SR č. I. ÚS 756/2016:

záväznosti Uznesení vlády SR …Uznesenie nemá všeobecnú záväznosť, je to individuálny správny akt, ktorý zaväzuje len adresátov uznesenia vo vnútri štátnej správy (právny záväzok nemôže plynúť pre fyzickú alebo právnickú osobu mimo sústavy štátnej správy. Tento výklad je konformný so znením často pertraktovaného nálezu Ústavného súdu č. PL.ÚS22/2020-104, ktorý sa vyjadril výlučne k formálnej stránke vyhlasovania núdzového stavu, nie k samotným obmedzeniam základných práv a slobôd, vrátane slobody pohybu.

Slobodu pohybu, združovania a zhromažďovania upravuje naraz niekoľko samostatných základných súborov noriem, ktoré majú prednosť pred zákonom. Napr. čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 20 ods. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ústava SR upravuje slobodu pohybu v čl. 23. Tá sa zaručuje a obmedziť ju možno len zákonom (nie nariadením ani uznesením vlády ani iným aktom vlády sui generis).

Už samotný pokus o uloženie pokuty v blokovom konaní definovaním neexistujúceho priestupku je pokusom o zneužitie právomoci policajtom v postavení verejného činiteľa.

V kontexte judikatúry ústavného súdu treba pripomenúť aj neznalým starostom obcí, že testovanie v obciach je výlučne samostatným rozhodnutím obce so všetkými následkami, ktoré k tomu prislúchajú. Testovanie nie je preneseným výkonom štátnej správy, preto nemôže byť predmetom úpravy v uzneseniach vlády. Že si je toho vláda vedomá, vyplýva aj z textácie v uzneseniach, kde samosprávy testovanie nedostávajú vo forme úlohy, ale odporúčania. To má za následok aj následnú legálnu nemožnosť požadovať kompenzácie za vykonané testovanie, inak by šlo o porušenie viacerých predpisov v oblasti verejných financií.

„2️⃣.PORUŠENIE ZÁKAZU POHYBU BEZ RÚŠKA

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK