Vlastné, neriešené chyby nás roztrhajú na kusy!

12/02/2022

 Obdobie pandémie má za následok enormný nárast psychických problémov. Dramaticky sa zvýšil počet telefonátov na linku dôvery. Stúplo množstvo domáceho násilia a stúpla aj rozvodovosť. Keby všetko fungovalo ako pred pandémiou, k ničomu z toho by nedošlo. Avšak tlak, ktorý vytvorila pandémia, a hlavne opatrenia proti nej spôsobili, že to, čo bolo v ľuďoch a medzi ľuďmi doposiaľ skryté a oni o tom nemali ani tušenia, zrazu vyplávalo navonok a rozbilo psychiku, vzťahy a manželstvá.

   V tejto súvislosti sa mi vybavuje epizóda z jedného filmu, zobrazujúca štart rakety do vesmíru. Raketa prešla dôslednou kontrolou odborných tímov. Nebola zistená žiadna závada a štart bol povolený. Avšak v obrovskom tlaku pri prechode atmosférou sa predsa len objavila drobná chybička. Bola ňou nedostatočne zatiahnutá skrutka na vonkajšom plášti. Skrutka sa začala v obrovskom tlaku čoraz viacej chvieť a postupne odtáčať zo závitu. Nakoniec vyletela preč. Vonkajšia časť plášťa sa začala uvoľňovať. To spôsobilo odtrhnutie celého dielu plášťa, odkrytie vnútorných priestorov, narušenie aerodynamiky, stability, a nakoniec deštrukciu celej rakety. Všetko sa to udialo v priebehu niekoľkých sekúnd. Drobná chybička, na zemi nebadateľná, sa pri tlaku preletu atmosférou stala tak výraznou a zjavnou, že spôsobila deštrukciu celej rakety.

   Presne toto isté sa deje v súčasnosti aj s ľuďmi. A deje sa to preto, lebo sme sa ocitli v dobe súdu. Začína na nás doliehať zvýšený tlak Pánovho Svetla, a ten odhaľuje a odkrýva všetky chyby našej osobnosti, ktoré v sebe skrývame a o ktorých ani my sami netušíme.

   Ak sa teda pýtate, prečo sa v súčasnosti deje všetko to, čo sa deje, v tomto spočíva odpoveď. Ak sa pýtate, prečo je tu pandémia a prečo v súvislosti s ňou dochádza k tvrdým reštriktívnym opatreniam vlád voči občanom, podobajúcim sa na totalitu, toto všetko je dôsledkom zvýšeného tlaku lúča Pánovho Svetla. Jeho pôsobenie vyplavuje na povrch všetko zlé a prehnité, čo sa v našej civilizácii skrýva, aby sme videli a na vlastnej koži prežili, za čo v skutočnosti stojí civilizácia, vzdialená od pravých hodnôt. Čiže od hodnôt ducha.

   V dnešnej dobe súdu a s ním spojenej očisty  vychádzajú na povrch pod zvýšeným tlakom lúča Pánovho Svetla všetky chyby spoločnosti i chyby jednotlivcov, aby boli poznané, a aby skrze ich poznanie došlo v spoločnosti i u jednotlivcov k snahe o ich odstránenie. K snahe o očistu od vlastných chýb.

   Ako rakety, letiace atmosférou, sa všetci dostávame pod zvýšený tlak Svetla a máme len dve možnosti. Letieť ďalej bez zmeny, čo však nevyhnutne spôsobí deštrukciu celej rakety. A týka sa to ako spoločnosti, tak i jednotlivca. Alebo začneme počas letu urýchlene naprávať všetky zjavné chyby, aby raketa našej osobnosti mohla nakoniec preletieť atmosférou a dostať sa do bezpečia bezváhového stavu na orbite.

   Kto sa na tieto skutočnosti dokáže pozerať pozitívne pochopí, že sa tak deje pre naše dobro. V tlaku súdu sa všetky naše chyby i chyby našej spoločnosti stávajú tak očividné a tak zjavné preto, aby sme dostali príležitosť poznať ich a zbaviť sa ich. Aby sme dostali príležitosť očistiť sa od nich. V tomto spočíva podstata súdu a očisty! Ich cieľom je, aby sme sa konečne stali takými ľuďmi, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čistými, spravodlivými, čestnými a láskavými. Ľuďmi, ktorí majú v úcte Stvoriteľa a jeho Vôľu.

   Kto však bude tieto skutočnosti ignorovať tak, ako ich ignoroval doposiaľ, toho chyby budú tlakom lúča Pánovho Svetla vystupňované na maximum, až nakoniec deštruujú a roztrhajú jeho osobnosť. Preto by sme sa v dnešnej dobe mali zamerať predovšetkým na rozpoznávanie a odstraňovanie  našich chýb. Túto skutočnosť nám zdôrazňoval už Kristus keď hovoril, že máme odpúšťať svojim blížnym. To znamená, že sa nemáme zameriavať na chyby svojich blížnych, ale na svoje vlastné. Že nemáme hľadať chyby v iných, ale v prvom rade v sebe samých.

   No a práve v tomto nám bude vo veľkom nápomocný zvýšený tlak Svetla v súde, ktorý nám to uľahčí tým, že v našej osobnosti vzbĺkne všetko falošné a nesprávne až do takej miery, že sa to stane viditeľné. Všetko zlé sa v nás natoľko zviditeľní, že pri dobrej vôli to môžeme jasne spoznať a začať s tým pracovať.

   Môžeme jasne spoznať kde a čím narážame vo vzťahoch k ľuďom okolo nás. No a všade tam, kde sa dostávame do kolízií, sporov a konfliktov so svojimi blížnymi, a kde sme doteraz videli predovšetkým ich chyby, hľadajme odteraz svoje vlastné chyby. Všade, kde dôjde k nejakej disharmónii, nehľadajme chybu a vinu u iných, ale v prvom rade u seba samých. Len ten, kto takto koná, správnym spôsobom využíva čas, ktorý nám ešte zostáva do vyvrcholenia očisty a súdu. Toto je to najdôležitejšie a najťažšie, čo musí dnes každý človek urobiť, lebo len týmto spôsobom jednajúci ľudia obdržia v tlaku Svetla posilnenie svojho dobrého snaženia, a to ich vysoko povznesie a poskytne im ochranu v súde. Snažme sa preto vo vzťahu ku všetkej okolitej disharmónii hľadať, a aj odkladať predovšetkým naše vlastné chyby.

   Je pochopiteľné, i keď pre mnohých ťažko prijateľné, že v akýchkoľvek konfliktoch a neharmonických situáciách máme hľadať vždy najprv chyby sami v sebe. Ale tento istý princíp funguje úplne rovnako aj vo vzťahu k spoločenskému, a dokonca i celosvetovému dianiu. Aj v tomto prípade, ak sa deje niečo spoločensky negatívne, máme hľadať chyby v prvom rade v sebe samých. Máme hľadať svoju vlastnú zodpovednosť za to, čo sa okolo nás deje.

   Ako ale konkrétne chápať tieto skutočnosti vo vzťahu k spoločenskému dianiu? Ako sme napríklad zodpovední za všetko to, čo sa deje v súvislosti s pandémiou, a hlavne v súvislosti so všetkými opatreniami proti nej, ktoré výrazne siahajú na našu slobodu? Kvôli akým našim vlastným chybám to dospelo až tak ďaleko, že sa hovorí o novej totalite, o covid mafii a covid fašizme? Akú veľkú chybu sme urobili, keď musíme znášať niečo tak obmedzujúce, neslobodné a stresujúce?

   Ľudstvo urobilo obrovskú chybu v tom, že sa zameralo iba na matériu. Že všetko jeho úsilie je zamerané iba týmto jediným smerom. Ba dokonca i všetko naše myslenie a celý náš vnútorný život sa pohybuje iba v tomto rámci a v týchto hraniciach.

   Ľudia úplne zabudli, že sú bytosťami ducha, a že okrem materiálnych povinností majú aj povinnosti duchovné. Naše  duchovné povinnosti spočívajú v rozvíjaní osobnosti prostredníctvom cností. Prostredníctvom hodnôt ducha, ktorými sú spravodlivosť, čestnosť, láska k blížnym, čistota, dobro a snaha o približovanie sa k Stvoriteľovi prostredníctvom poznania a naplňovania jeho Vôle. Rozvíjaním týchto hodnôt náš duch mocnie, silnie, rastie a prosperuje, a my týmto spôsobom kráčame k šťastiu a k Svetlu, pretože toto je jediná pravá cesta, smerujúca k šťastiu jednotlivca i celého ľudstva.

   Ak sa ale o tieto hodnoty nesnažíme, nenapĺňame ich a ignorujeme ich, náš duch slábne a chradne. Ak sa usilujeme len o materiálne hodnoty a ignorujeme rozvoj svojho ducha, akoby sme ho v sebe zamurovali a uvrhli do žalára, kde trpí, pretože sa nemôže slobodne rozvíjať.

   A táto naša obrovská chyba, tento náš obrovský omyl spôsobil, že sa to vnútorne nesprávne preklopilo a manifestovalo do vonkajšej podoby. Kvôli tomu, že sme upreli slobodný rozvoj nášmu duchu, dospeli vonkajšie pomery do stavu, kedy sme my samotní oberaní o našu slobodu. Lebo všetko to vnútorné, čo v sebe nesieme, má tendenciu prejaviť sa napokon aj navonok. A preto sa naše vnútorné obmedzovanie ducha prejavilo našim vonkajším obmedzovaním. Prejavilo sa neslobodu, akú dnes prežívame. A tlak tejto neslobody na nás je tlakom a pohnútkou na naše duchovné prebudenie.

   Týmto ale nie je povedané, že netreba bojovať voči všetkému nesprávnemu, zlému a totalitnému, čo sa okolo nás deje. Voči fašistickým, segregačným a totalitným praktikám sa je treba postaviť so všetkou dôraznosťou. Všetcí tí, ktorí voči ním dnes otvorene bojujú a ktorí za to znášajú sankcie a represie od štátu a jeho silových zložiek sú novodobí hrdinovia. Avšak iba súbežným bojom so svojimi vlastnými chybami je možné to zlé a nesprávne definitívne poraziť, pretože najvnútornejšia podstata a príčina tohto boja je duchovná.

   To, čo dnes prežívame v podobe novej totality je ukážkou toho, kam až môžu veci dospieť, ak ľudia ignorujú hodnoty ducha. Túto skutočnosť, tento omyl a túto chybu musíme prežiť intenzívne na vlastnej koži, aby sme pochopili, že len človek, ktorý dopraje slobodu a slobodný rozvoj svojmu duchu si zaslúži žiť vo vonkajšej slobode. Kto však upiera slobodu svojmu duchu, musí sám prežívať neslobodu, a to až dovtedy, kým si svoju chybu neuvedomí, neodstráni ju a nevydá se cestou duchovného rozvoja. A ak si to neuvedomí vôbec, zomrie ako väzeň a otrok, doživotne zbavený slobody, pretože on sám v sebe navždy uväznil vlastného ducha.

   Začnime teda týmto, úplne novým spôsobom pristupovať k životu a pri každej disharmónii, ktorá na nás dolieha, hľadajme v prvom rade vždy naše vlastné chyby. Ak ich budeme poctivo hľadať, nájdeme ich, spoznáme ich a tým dostaneme príležitosť ich odstrániť. Nech už je to vo vzťahu k ľuďom okolo nás, alebo vo vzťahu k spoločenskému dianiu. Ak začneme takto pristupovať k životu, dokážeme ešte včas vybieliť rúcho svojej duše, a tým pádom bezpečne prejsť nastávajúcou očistou a súdom do harmónie novej doby, ktorú môžu vybudovať len ľudia, správnym spôsobom pracujúci na rozvoji svojej osobnosti, a hlavne na rozvoji svojho ducha.

M.Š.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 91
  Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?  Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.    V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?    Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu.…
  Tags: a, sa, duchovné, pravdy
 • 80
  Preduchovnime sa!S približujúcim sa svetlom vzniká potreba nie len nového fungovania sveta, ale hlavne nového usporiadania v našom vnútri, pretože my sme koniec koncov tí, ktorí sa musia zmeniť. Pokiaľ chceme zušľachtiť svet okolo seba, najskôr musíme zušľachtiť seba. Stav nášho vnútra určuje akú energiu do niečoho vložíme a vôbec aká…
  Tags: a, sa, v, duchovné, pravdy
 • 80
  Zápal v dušiV predchádzajúcom článku bolo pojednávané o potrebe preduchovnenia svojho bytia na Zemi. Písal som o tom prečo a ako na to. Ako prvú vec k dosiahnutiu toho cieľa je mať jednu veľmi dôležitú vec. Je to zápal v duši. Zápal v duši je jednoducho silná vnútorná túžba za ušľachtilým cieľom.…
  Tags: a, v, sa, duchovné, pravdy
Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
rudo
rudo
2 years ago

ano
dakujem

lea
lea
2 years ago

Takze budem hladat vlastne chyby a na chyby ostatnych sa vykaslem a budem caka kedy oni na to pridu.. (peknééé)….
A co ked ich uz vsetky svoje poznam a cely cas ich riesim tak ako viem.Aha -musim byt dokonaly……
Ale to mi akosi nesedi…
Silny jedinec ma silnu psychiku a dokaze sa zdvihnut akj ked prave spadol a robit ciny smerom vonku. Nie sme tu aj pre druhych, aby sme im otvarali v dnesnej dobe oci a srdce… a zaroven spolu sa ucili a menili?
aha kazdy je sam a tak nechje.
Puin keby tak konal a bol by tu pre seba a par ludi okolo tak by bolo velmi zle na tejto nadhernej planete….

pekne ale mimo realitu.
Prosim pozrite sa ti toto(cele) a zamyslite sa co pisete a ak mate chut po pozreti tohto mi dajte odpoved na Vas clanok ocami noveho cloveka:
https://cz24.news/top-dokumentarni-filmy-online-krym-cesta-domu-ru-cz-titl-hist-dokument-rus-2015-146min/:

Daniel
Admin
Reply to  lea
2 years ago

Nerozumiem z čoho pramení tento váš negatívny a zaujatý postoj. V texte sa jednoducho píše, že máme hľadať chyby v prvom rade nás samých, pretože ak pozorujete svet okolo seba uznáte, že ľudia vždy radi rozprávajú o chybách druhých, ale málo ľudí pozerá na tie svoje a ešte menej na nich pracuje.

Nejde o to byť dokonalý, ľudský duch ani nemôže byť dokonalý, my máme za úlohu sa očistiť od všetkého, čo nás ťaží a bráni nám vo vzostupe.

Text pojednáva hlavne o Božom súde a správne pomenováva to, že každý je v tom sám za seba. Každý sa súdi predsa na základe svojho vnútorného stavu. Preto text nezatracuje pomoc blížnym (môžte si pozrieť kopec iných článkov autora), ale dáva nám na vedomie, že pozerajme na svoj vlastný dvor, lebo v súde sme v tom koniec koncov sami za seba.

A to o Putinovi… Je to miešanie jabĺk z hruškami, pretože ako som písal, text pojednáva o našich chybách vo vzťahu k súdu. Duchovný svet je tak obšírny, že v jednom článku sa nedokážete vyjadriť k téme A a zároveň k teme B a k téme C. Pri takýchto duchovných textoch je potrebné zahodiť všetky naučené presvedčenia a prečítané ezoterické články, ale skutočne to vnímať cez intuíciu, či je to pravda a prečo je to pravda. V opačnom prípade to vnímame predpojato a náš rozum nám bráni správnemu prijatiu posolstva.

rudo
rudo
Reply to  lea
2 years ago

ked bude kazdy z nas tam hore hodnoteny, tak pojde v prvom rade o pomoc tym druhym, aj pomoc pri pochopeni sveta a ako dokazem sam spoznat vslastne chyby a zbavit sa ich tak budem aj schopny efektivne druhym pomahat

tu nejde o platanie nasledkov chyb ludi, ktori su zlocinci a pachaju zlo umyselne, taketo postoje uz su davno za nami.

alebo sa na vsetko mozme pozriet takto:
(pouzijem myslienky z webky tartaria)

spolocnost-system-rezim sa zmeni ak sa zmenia vsetci = to je nerelane

ale spolocnost sa tiez zmeni ako nejaky konecny pocet jedincov prejde osobne na vyssie dimenzie, na uroven 12 pripadne vyssie.

dostat sa tam hore je nesmierna tazka zlozita praca na sebe

odhad je ze pre male Sloviensko s 5 milionmi obyvatelov by stacilo 10 Clovekov
na dimenzii 12.

a teda kazdy by sa mal zamysliet, ze preco neprispel k zmenam na Sloviensku tak ze on osobne este nie je na dimenzii 12 a vyssie, preco straca cas a energiu tym ze bujuje s rezimom ci bpjuje so zloconcami alebo prebudza neprebudenych na urovni 3D teda na urovni strachu spodnych 3 cakier?

kedze ja osobne ako Clovek nie som este tam hore na 12, tak je to len moja chyba a Sloviensko je v takej Caputoprdeli Sorosnickej aj koli mojej neschpnosti ci eochote sa uz dostat tam hore

keby nas bolo 10 a keby sme sa tam hore dostali uz davno, tak rezim by nedokazal dosadit ani smetiskovu jaternicu ani psychosa z Povaly Tnavskej pod vladou Pavlinky
ani by jezuita Krcmery nezapichaval narod sloviensky Pfizerom.

V minulost v kazdom case bola chyba, ze bol vzdy iba jeden Jezis, iba jeden Ghandi,
iba jeden Majster Jan Hus, iba jeden Old Shaterhand… ,

preco nas nie je teraz v jednom case na Sloviensku aspon tych 10 ????

Robin
Robin
Reply to  rudo
2 years ago

Protože duchovní pokrok je velice dlouhodobá záležitost. Nelze nikomu vyčítat, že nedosáhl nějaké vyšší úrovně, protože to zatím prostě není v jeho silách. Tvrzení, že kdyby nás bylo několik na jisté vyšší úrovni, nestalo by se to a ano nic nevyřeší. Můžeme se na někoho zlobit, že nedosáhl nejvyšších úrovní jako Ježíš nebo Budha? Když je to jev doposud pro nás tak vzácný. A ani si netroufám tvrdit, kolika inkarnací jsme si už prošli a učili se. Každý si musí prožít a plně pochopit všechny souvislosti aby se mohl posunout až do bodu kdy se posune na takovou úroveň, kde již bude moci na sobě vědomě pracovat. K tomu nejde nikoho dokopat, jelikož to ze své momentální úrovně zatím nechápe. To má s neochotou a neschopností pramálo společného. Nám nezbývá než pracovat na sobě a přispívat svou troškou do společného mlýna a jít příkladem. Náš pokrok na nevědomé úrovni ovlivňuje i lidi v našem okolí. I ty všelijaké hrůzné činy, které se dějí nám pomáhají se probouzet a uvědomovat si. I takto se Jako společnost velice pomalu neustále posouváme. Jednotlivců kteří se začínají duchovně probouzet pořád přibývá. Vše je na dobré cestě, jiná ani není možná. Moc se ani neztotožňuji s názory, že bohu s námi dochází trpělivost, nebo že musíme každý učinit pokrok do tehdy a tehdy, jinak si selhal. Jak může někdo ovlivnit, že z nevědomosti dělá chyby a potřebuje víc času na to aby si je uvědomil a napravil?
On si je vždy dobře vědom jak na tom jsme a co se ještě musíme naučit abychom naplnili své potenciály.
Navíc pochybuji, že nějaké pozemské roky nebo čas všeobecně u něj hraje roli.

miloš
miloš
2 years ago

Boli sme s vnukom na prechádzke a zastavili sme na benzínovej pumpe kúpiť, čo nám kázala stará mama.
Vošli sme dnu a akosi všetci na nás zvláštne pozerali a iba predavačovi sa oči usmievali spod rúška. Dali sme sa rozhovoru, kúpili sme, čo bolo treba a odišli za doprovodu zvláštnych pohľadov.
Neviem prečo? Nebolo na nás nič mimoriadneho. :)))))

miloš
miloš
2 years ago

Objednal som si potrebné kancelárske potreby v jednom známom čsl. obchode. Dostal som správu, že si to môžem vyzdvihnúť a tak sme sa s vnukom vybrali do obchodnéhoo centra a do toho obchodu.

Tu nás predavač zastavil, že musíme mať to, či ono, alebo akýsi kód. Ospravedlnil som sa, že nemáme nič, len sme si prišli pre objednaný tovar.

Predavač nás expresne vybavil, bez čakania v rade.

Vo vedľajšom stánku sme si kúpili čokoládové rohlíčky a išli domov. Pekné:)))))

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK